Razpis

Vabimo vas na 1. MEDNARODNO KONFERENCO  »Zaživimo z vodo«, ki jo organizira Društvo učiteljev geografije Slovenije (DUGS).

Z mednarodno konferenco si želimo medsebojno izmenjati zanimive in poučne pristope pri poučevanju geografije in drugih predmetov, ko govorimo o vodi in odgovornemu ravnanju z vodnimi viri.

Učitelji ste vabljeni, da predstavite vaše izkušnje/primere poučevanja mladih o vodi. Veseli bomo vaših predstavitev različnih učnih strategij, novosti, terenskega dela, uporabe IKT in podobno, s katerimi spodbujate učenčevo in svojo (učiteljevo) ustvarjalnost. Velikega pomena je tudi vaše spodbujanje mladih k aktivnemu sodelovanju pri urejanju vodnega in obvodnega sveta v lokalni skupnosti oziroma šolskemu okolišu, kar vodi tudi k dejavnem vključevanju mladih v lokalne skupnosti in okolje.

Glavne poudarke in usmeritve glede pomena vodnih virov in njihovo umeščanje v pouk, urejanja vodotokov bodo predstavili vabljeni predavatelji iz Slovenije in tujine. Mednarodna konferenca je priložnost za izmenjavo izkušenj, mnenj in tudi druženja učiteljev geografije in sorodnih ved.

Udeleženci z referatom in pisnim prispevkom prejmejo potrdilo po 20. členu č2, ostali udeleženci, ki bodo dejavno navzoči 16 ur pa prejmejo potrdilo po 19. členu pravilnika o napredovanju.

Učitelji boste svoje prispevke lahko predstavili  v enem od naslednjih sklopov:

Kozarec čiste vode, prosim! – skrb za čiste vodne vire, pitna voda v šoli in upravljanje z njo …

Ko reka prestopi meje ali presahne – spoznavanje vodnatosti in toka reke, opazovanje in beleženje poplav, varovanje poplavnih območij, urejanje vodotokov …

Ko si zmočim noge ali terensko delo ob vodi – spoznavanje vodnih virov, učni sprehod ob vodi, ideje za urejanje vodotokov/brežin, vpliv vode na relief in obratno, opazovanje rečnega reliefa (premikanje rečne struge)  …

Brez vode ni življenja – pomen vode za pridelavo hrane, za živali in rastline …

Voda povezuje  – vodni krog, sodelovanje šol, občin/držav ob istem vodotoku ali porečju, kako dokažemo, da se je voda na svoji poti onesnažila (so jo onesnažili)  …

Voda mi daje energijo  – kje so bili zgrajeni mlini, žage, hidroelektrarne, pridobivanje električne energije in vplivi na okolje …

Trajnostna raba vodnih virov – vodni viri skozi čas, preučevanje izkoriščanja vode na nekem območju in posledice le tega, pomen ohranjanja hidroloških naravnih vrednot, turistična ponudba vezana na vodne vire …

Vabilo na konferenco